Poniedziałek, 27 Maj 2024

Regulamin

REGULAMIN PORTALU MOBICITY.PL


I. DEFINICJE

 • EDRAGO - właściciel Portalu;

 • Regulamin - niniejszy dokument;

 • Portal – internetowy serwis mobicity.pl umożliwiający Użytkownikowi publikowanie własnych utworów;

 • Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu i/lub wprowadzająca do niego Treści;

 • Nick - nazwa Użytkownika, jaką wybrał rejestrując się w Portalu;

 • Konto Użytkownika - konto określone unikalnym identyfikatorem (Nickiem) i hasłem służące do korzystania z funkcjonalności Portalu;

 • Treści – wszelkie materiały (m.in. tekst, zdjęcia) umieszczone w portalu przez Użytkownika.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Właścicielem portalu mobicity.pl jest firma EDRAGO Tomasz Osiński z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Santockiej 13C/43, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w Szczecinie pod numerem UN/023981/04.

 • Użytkownikiem może być osoba prawna lub osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia za zgodą opiekuna prawnego udostępnianą na każde żądanie firmy EDRAGO), która zaakceptowała Regulamin.

 • Użytkownik może umieszczać Treści w Portalu, jedynie do których przysługują mu pełne i wyłączne prawa autorskie lub też prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw.

 • Poprzez wprowadzenie Treści do Portalu Użytkownik wyraża zgodę na bezpłatne publikowanie i rozpowszechnianie swej twórczości w wersji elektronicznej i papierowej. Użytkownik z tego tytułu nie otrzymuje wynagrodzenia.


III. REJESTRACJA

 • Warunkiem korzystania z Portalu jest akceptacja Regulaminu.

 • W ramach rejestracji Użytkownik obowiązany jest podać swoje dane osobowe w tym Nick, imię i nazwisko oraz adres  e-mail.

 • Portal ma prawo odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka.

 • Portal zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych w momencie rejestracji. Niemożliwość weryfikacji danych Użytkownika spowoduje usunięcie Konta Użytkownika.

 • Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  1.) dane podane w formularzu rejestracyjnym są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 
  2.) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
  3.) wyraża zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych i innych o podobnym charakterze do Treści prezentowanych w ramach Portalu.
  4.) dane osobowe, przekazuje do Portalu w sposób dobrowolny i świadomy (Nick lub imię i nazwisko Użytkownika będzie wyświetlane wszystkim korzystającym z Portalu, w przypadku zaznaczenia takiej opcji w Koncie Użytkownika),
  5.) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Portal wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych;
  6.) wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Portalu oraz informacji o aktualnej ofercie firmy EDRAGO;
  7.) posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do Treści, w takim zakresie aby Treści udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Portalu, nie spowodowały naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  8.) w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do Treści umieszczonych przez Użytkownika w Portalu, zobowiązuje się on do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Portalu przed takimi roszczeniami osób trzecich (zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce Portalu lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Portalu do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Portalowi), a także Użytkownik zobowiązuje się zrekompensować Portalowi wszelkie koszty, jakie w wyniku tego poniósł;
  9.) wyraża zgodę na obróbkę techniczną Treści w celu dostosowania jej do udostępniania na łamach Portalu.

 • Użytkownik Portalu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Portalu.


IV. USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 • Użytkownikowi przysługuje  prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli (na adres e-mail wskazany przy rejestracji) do Portalu.

 • Portal może usunąć konto Użytkownika, który:
  1.) na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy nie korzystał z Portalu. Wtedy Portal prześle na adres e-mail (podany przez Użytkownika przy rejestracji) oświadczenie o usunięciu konta. Konto po jednomiesięcznym okresie blokady zostanie usunięte.
  2.) używa obraźliwego lub niezgodnego z dobrymi obyczajami Nicka, dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Portalu, użycza lub sprzedaje konta użytkowników w Portalu, narusza postanowienia Regulaminu. Konto takie zostanie natychmiast usunięte, bez możliwości ponownej rejestracji.


V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 • Użytkownik zobowiązany jest do:
  1.) aktualizacji danych osobowych,
  2.) przestrzegania Regulaminu,
  3.) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  4.) nie naruszania praw osób trzecich.


VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU

 • Firma EDRAGO nie ponosi odpowiedzialności za usługi nieodpłatne. Natomiast odpowiedzialność za usługi odpłatne jest ograniczona do kwoty zapłaconej firmie EDRAGO przez Użytkownika z tytułu świadczenia usługi, ze świadczenia której odpowiedzialność wynika.

 • Portal nie ponosi odpowiedzialności za:
  1.) Treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Użytkowników,
  2.)  autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Portalu.

 • Portal nie ponosi odpowiedzialności za:
  1.) szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od portalu,
  2.) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  3.) udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
  4.) szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od  Portalu,
  5.) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień  Regulaminu,
  6.) przerwy w funkcjonowaniu Systemu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu,
  7.) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami,
  8.) szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

 • Treści  wprowadzane przez Użytkowników do Portalu podlegają moderacji w trybie „akceptuj/odrzuć''. Portal prześle (e-mail) uzasadnienie każdej decyzji o odrzuceniu publikacji Treści .

 • Prawo do moderacji nie nadaje uprawnienia Portalowi do naruszania integralności struktury Treści poza dokonywaniem czynności technicznych.

 • W przypadku reklamacji Portal udzieli pisemnej odpowiedzi, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (e-mail). Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.


VII. SPRAWY TECHNICZNE

 • Portal zastrzega sobie prawo do:
  1.) okresowego wyłączania dostępności Portalu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  2.) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Portalu bez podania przyczyn,
  3.) natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia  Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie przez Portal,
  4.) zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Portalu,

  5.) zmiany przydzielonego Użytkownikowi Nicka ze względów bezpieczeństwa, lub programowych,
  6.) zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Portalu.

 • Do korzystania z Portalu wymagane są: urządzenia z dostępem do Internetu, przeglądarki internetowe z włączoną obsługą plików cookies, e-mail.


VIII. POUFNOŚĆ

 • Dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim tylko w przypadku okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

 • Dane osobowe, które nie zostały podane do publicznej wiadomości przez Użytkownika, na stronach Portalu, podlegają ochronie prawnej a administratorem danych osobowych jest firma EDRAGO. Każdy Użytkownik ma prawo w swoim Koncie Użytkownika do: wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych .


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie Treści opublikowanych w Portalu.

 • Portal zastrzega sobie prawo zmiany treści  Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni nie usunie swoich danych i treści z Portalu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu za pomocą e-maila podanego przy rejestracji.

 • W sprawach nieuregulowanych  Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Portalu.

Wydania regionalne: mobicity.pl - Zachodniopomorskie mobicity.pl - Szczecin mobicity.pl - Świnoujście

Dziennik Obywatelski

Wybierz swoje miasto:    
  Dodaj nowe miasto  
  Dodaj news Dodaj artykuł
  Zostań dziennikarzem     Zostań ekspertem